Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Oferujesz usługi B2B? Dowiedz się, kiedy możesz wystawić notę księgową na 40 euro

Tutaj znajdziesz więcej szczegółów o nocie księgowej 40 euro.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać bezzwłocznie, a może stosować jako jeden z kroków działań windykacyjnych?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie są wyższe niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającej 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Należy zaznaczyć, iż notę księgową można przekazać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez potrzeby wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie naruszy budowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych relacji partnerskich. W końcu zwłoka w przelaniu należności może być kwestią krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością czy zwyczajnego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak poprawnie należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem obowiązujące regulacje mówią o nocie w euro. Informację o tym ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanym rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która posiada też innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]